درباره LSSI :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

بسمه تعالی
     به قصد حمایت، همراهی، خدمت و مساعدت در مسیر برنامه های عمرانی و هدایت و حمایت از فعالیت های بخش خصوصی و صنفی در راستای ماده 27 از بند «د» فصل دوم دستورالعمل آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره 6 قانون بودجه سال 86 و مواد ذیل فصل چهارم از آیین نامه اجرایی عنوان گردیده ی قانون مذکور و تصویب نامه هیئت وزیران جلسه مورخ 1386/01/22 در خصوص صنعتی سازی ساختمان و عطف به دستورالعمل ضوابط مورد قبول در تولید صنعتی مسکن و ساختمان به شماره 49612/100/2 مورخ 1386/10/02 در جهت توسعه ی فرآورده ها و فن آوری های نوین در عرصه ی تکنولوژی صنعتی سازی ساختمان، مؤسسه ی تحقیقات و توسعه ی سازه های قاب فلزی سبک LSSI (LSSBI) در تاریخ 1389/10/22 تحت شماره 26796 و شناسه ملی 10320449330 در جهت نیل به اهداف ذیل تأسیس می گردد1.
مدیریت استراتژیک و سیستماتیک توسعه ی همه جانبه ی تکنولوژی سازه های قاب فلزی سبک

2.
فعالیت در تمام زمینه های مربوط به دانش فنی ـ مهندسی، کاربردی و تولیدی در پیش سازی، مقاوم سازی و سبک سازی.

3.
خدمات طراحی اجزای سازه ای ومعماری شامل مودولارسیون، انواع مقاطع پروفیل ها و اتصالات

4.
به روز رسانی، انتقال تکنولوژی، إرتقای کیفیت ها و استانداردهای فنی ـ مهندسی موجود

5.
ایجاد مرکز تخصصی سازه، تکنولوژی های همگن و صنایع وابسته

6.
خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی، آزمایشگاهی، تأمین و تدارکات

7.
خدمات پروژه های LSF، مدیریت پروژه و مدیریت اجرایی

8.
خدمات نظارت و بازرسی و کنترل فنی استانداردهای فنی و مهندسی

9.
خدمات توسعه و استقرار سیستم های کارآفرینی

10.
خدمات مدیریت استراتژیک، مشاوره بازرگانی و تحقیقات بازار

11.
افزایش سطح بینش و دانش فنی، توسعه عمومی و موضوع فعالیت مؤسسه

12.
توسعه ی فعالیت های فنی ـ مهندسی برای نوآوری، بومی سازی و تولید تکنولوژی های جدید

13.
ارائه ی خدمات ذیل اهداف این مؤسسه به شرکت ها و مؤسسات فعال در موضوع این مؤسسه

14.
همکاری با مراکز آموزشی آموزش و پرورش و آموزش عالی و دیگر مراکز خصوصی و دولتی آموزشی و پژوهشی

15. 
صدور خدمات و دانش فنی ـ مهندسی مرتبط با اهداف مؤسسه

16.
بازرسی مستقیم و بررسی تخلفات و شکایات، تشکیل پرونده و پیگیری حقوقی و قضایی مجریان و مهندسان اعم از مهندسین مشاور، محاسب، طراح و ناظر متخلف از استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی، مهندسی و اجرای پروژه ها در محدوده موضوع و اهداف این مؤسسه

لینک تأسیس مؤسسه در روزنامه ی رسمی قوه ی قضاییه

LSSI © 2012 All rights reserved.