فهرست شرکت های فعال :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

فهرست شرکت های فعال

پنجشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۳، ۰۱:۴۷ ب.ظ

براساس اهداف و برنامه های مؤسسه و نیاز بازار تقاضا برای دست یابی به کیفیت و دفاع از حقوق مصرف کننده و در مسیر ساماندهی به وضعیت صنعت LSF در کشور، برنامه ای به صورت همکاری ما بین مؤسسه و بازرسی وزارت مسکن در دستور کار قرار گرفت تا وضعیت موجود را به نفع مصرف کنندگان و شرکت های اخلاق محور تنظیم نماید.

به جهت این که توسعه ی صنعت در گرو اعتماد و اطمینان از سوی مصرف کنندگان نهایی بوده و این اعتماد توسط عرضه کنندگان یک صنعت به وجود می آید، لذا کسانی که در خلال فقدان قوانین حاکم بر یک صنعت نوبنیان با استفاده از خلاء های قانونی اقدام به فرصت طلبی و سود جویی می نمایند، موجب ضربه زدن به روند رشد بازار در منصه ی عرضه و تخریب حس اعتماد و اطمینان در میان جبهه ی تقاضا می شوند  که در نتیجه ی آن، روند رشد منطقی یک صنعت نوبنیان با شکست مواجه می گردد و موجب بدبینی بازار مصرف به آن فناوری می گردد. لذا صنعت ساختمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به دلیل حساسیت این صنعت به جهت قرارگرفتن در زمره سرمایه گذاری های کلان در زندگی افراد و ارتباط مستقیم آن با امنیت جان و مال افراد جامعه، در ارتباط با وظایف بخش نظارت دولتی و اهداف مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه های قاب فلزی سبک، برنامه ی بازرسی و طبقه بندی صلاحیت فنی فعالان صنعت ساختمان در حوزه LSF اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی و دستور کار مؤسسه قرار گرفت.   

 مستند به نتیجه ی تحقیق و بازرسی از عملکرد شرکت های فعال در زمینه ی صنعتی سازی ساختمان به روش LSF طی سال های 88 تا 97 بر اساس گزارشات بازرسی مستقیم از پروژه های مختلف انجام شده و بررسی مدارک و مستندات فنی متعلق به هر یک از پروژه ها، شرکت های فعال در زمینه ی صنعت LSF نسبت به عملکرد و سوابق اجرایی خود و با اغماض و مسالمت در آغاز راه صنعتی سازی ساختمان و توسعه ی فناوری LSF بدون هیچ نوع مماشات و مسامحه ای در حقوق مصرف کننده، این شرکت ها مورد قضاوت قرار گرفتند. این داوری به طور مرتب مورد بازنگری قرار گرفته و آمار لیست بر اساس شرکت های موجود به روزرسانی می شود.

بدیهی است معترضان به انتشار این داوری می توانند با استناد به مدارک و مستندات فنی به اداره کل بازرسی و مدیریت عملکرد و ارزیابی وزارت راه و شهرسازی یا به هر یک از شعبات دادگستری مراجعه و حقوق خود را اعاده نمایند و مؤسسه نیز با استناد به مستندات موجود از انجام این داوری دفاع خواهد نمود.

شرکت هایی که به رنگ زمینه ی سفید هستند هنوز در مسیر بررسی عملکرد قرار دارند.

 

الگوهای طبقه بندی جایگاه و عملکرد شرکت های فعال در صنعت LSF

۹۳/۰۱/۲۸
بازدید: ۱۰۰۹۷
LSSI Technical Admin

lsf

شرکت

LSSI © 2012 All rights reserved.