قاب دیوارها :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

۴ مطلب با موضوع «* مباحث فنی LSF :: قاب دیوارها» ثبت شده است

دیوار مهم ترین عنصر سیستم ساختمانی LSF به شمار می رود؛ به طوری که با طراحی و اجرای آن عمده مرحله ی ساختمان LSF انجام یافته است. به دلیل این که با طراحی و اجرای صحیح دیوارها، پایداری و ایستایی سازه تضمین می گردد و در غیر اینصورت هرچه قدر هم که ساختمان با رعایت موارد دیگر بنا شده باشد به دلیل این که ایستایی سازه ای لازم را ندارد ارزش ساختمانی نخواهد داشت.

در این بخش به روش اجرای دیوارها و مسائل و مواردی که باید در به هم بندی قطعات(Montage) و نصب (Assembly) دیوارهای LSF مورد توجه قرار گیرند و قواعدی که باید رعایت شوند عنوان می گردند.

۲۱ تیر ۹۰ ، ۰۹:۱۹
LSSI Technical Admin

 سیستم ساختمانی LSF دیوار به 2 روش ساختمانی ساخته می شود:

      1. دیوار به صورت ساخت درجا(Stick Built, On Site)

      2. دیوار به صورت پنل پیش ساخته (Precast, Prefabricated, Tilt-up, Panelized, Off Site)

در سیستم سازه LSF دیوار به 4 گونه تقسیم می گردند:

      1. پنل های قاب های باربر سازه ای(Structural Load bearing wall)

      2. پنل های قاب های باربر غیرسازه ای- میان قاب(Non-Structural Load bearing wall, Infill wall)

      3. پنل های غیرباربر غیرسازه ای- جداکننده(Non-Structural Non-Load bearing wall, Partition)

      4. دیوارهای پرده ای دیوار حایل- پوشش خارجی- برون قاب(Curtain wall)

۲۰ تیر ۹۰ ، ۱۸:۳۱
LSSI Technical Admin

نصب إستادهای قاب های LSF

 موارد و مقررات این بخش برای تأمین عملکرد بهینه و ایستایی سازه باید در زمان مونتاژ و اسمبلی دیوارها رعایت شوند.

إستاندارد LSSI CS - 200

۱۹ تیر ۹۰ ، ۱۶:۰۸
LSSI Technical Admin

 قاب های دیوارهای LSF به جهت ایجاد معابر دسترسی و تردد و نورگیری و تهویه و موارد دیگر دارای بازشوهایی هستند که موجب تحقق این موارد می گردد. محل این بازشوها در طراحی معماری و براساس ایده های طراحی و نیازهای معماری و یا اموری از قبیل تأسیسات و دیگر موارد موجب التزام مشخص و معین می گردند. جا نمایی این بازشوها در پلان معماری مشخص شده و در زمان طراحی دیوارهای LSF مورد توجه قرار می گیرند. برای ایجاد بازشوها در قاب دیوار LSF باید نکات مربوط به طراحی و ایجاد آن ها مورد توجه قرار گیرند.

 إستاندارد LSSI CS - 230

۱۹ تیر ۹۰ ، ۱۵:۳۶
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.