آیین نامه های ملی مرتبط با طراحی LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

آیین نامه های ملی مرتبط با طراحی LSF

پنجشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۲، ۰۱:۲۰ ب.ظ

جهت طراحی ساختمان ها در ایران، رعایت مبانی طراحی بر اساس آیین نامه های ساختمانی ملی الزامی می باشد.

1. آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله - استاندارد 2800 دانلود 2800

2. مبحث 6 مقررات ملی ساختمان - بارگذاری دانلود مبحث 6

3. مبحث 7 مقررات ملی ساختمان - پی  دانلود مبحث 7

۹۲/۰۸/۰۲
بازدید: ۱۱۳۷
LSSI © 2012 All rights reserved.