آیین نامه طراحی و اجرای سیستم قاب های چوبی WF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

به جهت این که ساختمان های قاب فلزی سبک lsf‌ نمونه ی ساختاری ارتقا یافته از روش سیستم اجرای ساختمان های چوبی wood framing با مقاطع سرد نورد شده به جای مقاطع چوبی می باشد و به جهت آشنایی بیشتر برای جنبه های معماری و ساخت ساختمان های چوبی و همچنین به دلیل این که درک سیستم ساختمانی lsf نیاز به آشنایی کامل با سیستم قاب چوبی wood framing دارد، لذا مطالعه‌ی آیین نامه ی ساختمان های چوبی به همه ی دوستان عزیز پیشنهاد می گردد. برای این منظور، استاندارد ساختمان های چوبی استرالیا که به طور کامل به نحوه ی طراحی و ساخت ساختمان های چوبی پرداخته است، جهت مطالعه‌ی مهندسین پیوست می گردد. (این لینک ها آن لاین می باشند)

آیین نامه ساختمان های چوبی استاندارد استرالیا

آیین نامه ساختمان های چوبی استاندارد استرالیا: 1684/2 - 2010

آیین نامه ساختمان های چوبی استاندارد استرالیا: 1684/3 - 2010

LSSI © 2012 All rights reserved.