کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا 2016 :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا 2016

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۲ ق.ظ

شورای کدهای ساختمانی کالیفرنیا به لحاظ پیشرو بودن در توسعه ی کدهای ساختمانی بر مبنای استانداردهای پیشرفته به دلیل شرایط اقلیمی و انتظارات بالای پاسخدهی به مسایل مهندسی ساختمان، در مسیر تدوین کدهای ساختمان سبز نیز از معتبرترین آیین نامه های استاندارد جهان را تولید می نماید. رویکرد امروز ساختمان با اهداف توسعهی پایدار به ساختمان، ساختمان سازی را در مسیر ساختمان پایدار توجیه نموده و آینده ی ساختمان سازی را ازآن خود می نماید. از آن جا که ساختمان های lsf با رویکرد پایداری به عنوان ایده آل ترین ساختمان های سبز به شمار می روند، به این منظور جهت اشراف مهندسین فعال در معماری و عمران پایدار و ساختمان سبز، کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا با نام California Green Building Code برای دانلود پیوست می گردد.

کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا 2013

کدهای ساختمان سبز کالیفرنیا

California Green Building Code 2016

LSSI © 2012 All rights reserved.