کدهای خانه سازی کالیفرنیا 2016 :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

کدهای خانه سازی کالیفرنیا 2016

چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۲، ۰۸:۰۱ ق.ظ

کدهای خانه سازی کالیفرنیا California Residential Code به عنوان یکی از معتبرترین آیین نامه های استاندارد خانه سازی تا سطح ۳ طبقه در جهان به شمار می رود که نمونه ای بومی شده برای اقلیم خاص کالیفرنیا به ویژه از نظر مهندسی زلزله بر مبنای کدهای خانه سازی بین الملل International Residential Code می باشد. کالیفرنیا به لحاظ شرایط اقلیمی همسان با ایران از نظر نوع آب و هوا و بستر زمین شناختی و زلزله خیزی، دارای بهترین نوع آیین نامه های ساختمانی معتبر جهان برای استفاده در شرایط اقلیمی ایران می باشد. استاندارد کدهای خانه سازی کالیفرنیا نیز مانند کدهای خانه سازی بین المللی، با فصول جداگانه ای به طور کامل به طراحی و ساخت خانه های چوبی Wood Framing ( wf ) و قاب فلزی سبک Lightweight Steel Framing ( lsf ) پرداخته شده است که می تواند مرجع بسیار مناسبی برای مهندسین به خصوص مهندسین معماری قرار گیرد. لذا مطالعه‌ی آن را برای مهندسین توصیه نموده و جهت دانلود پیوست می گردد.

کدهای خانه سازی کالیفرنیا

کدهای خانه سازی کالیفرنیا

California Residential Code 2016

LSSI © 2012 All rights reserved.