نصب دیوارهای LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

نصب دیوارهای LSF

يكشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۴:۰۸ ب.ظ

نصب إستادهای قاب های LSF

 موارد و مقررات این بخش برای تأمین عملکرد بهینه و ایستایی سازه باید در زمان مونتاژ و اسمبلی دیوارها رعایت شوند.

إستاندارد LSSI CS - 200

1. إستادها باید تمیز بوده و از خاک خوردگی طولانی مدت و رطوبت مستقیم محافظت شده باشند. همچنین نباید قبلاً مصرف شده و بال آن ها به واسطه ی پیچ خوردن سوراخ شده باشند.

2. إستادها نباید دارای له شدگی، خمیدگی، پیچیدگی، پاره شدگی، خراشیدگی پوشش و زنگ زدگی باشند.

3. رواداری پیچش و انحراف إستادها نباید نقض شده باشد. این رواداری باید مطابق فصل هفتم نشریه 612 نظام فنی و اجرایی کشور باشد.

4. تمام استادهای هر قاب باید به یک جهت باشند. جهت جان نخستین إستاد باید به سمت بیرون بوده و إستادها با یک جهت چیده شوند و در پایان جان إستاد انتهایی دیوار باید به سمت بیرون باشد. قسمت داخلی إستادها در هیچ یک از قاب ها نباید به سمت بیرون باشد. عوامل مختلفی می تواند در تنظیم آرایش جهت جان إستادها دخالت نماید.

5. لبه ی إستادها باید با یک پیچ سرمته به بال رانر پایین و بالا متصل شود. در برخی شرایط می توان با رعایت موارد زیر حداکثر از دو پیچ برای محکم کردن إستاد و ممانعت از خروج از محور دلتای(Δ) دیوار در هنگام انتقال و جابجایی و نصب استفاده نمود:

     1. فاصله ی مرکز به مرکز یک و نیم برابر قطر اسمی پیچ ها از هم رعایت شوند.

     2. فاصله ی یک و نیم برابر قطر اسمی پیچ ها از لبه ی آزاد بال رانر رعایت شوند.

     3. پیچ ها به صورت مورب پیچ شده باشند.

     4. حداکثر 3 إستاد از هر إنتهای دیوارهای باربر غیربرشی را می توان دو پیچ کرد.

     5. دیوار از نوع برشی پوشش یافته با OSB یا Plywood یا با مهاربندی قطری نباشد.

6. إتصال إستادها به رانر تنها با استفاده از پیچ های خودکار سرمته از نوع ویفر هد (Wafer Head) مجاز می باشد.

7. تمام پیچ ها و میخ ها و بولت ها باید از نوع فلز ضد زنگ یا با پوشش مناسب جهت محافظت از خوردگی باشند.

8. استفاده از إتصال جوش مطابق فصل E آیین نامه استاندارد AISI S100 مجاز می باشد.

9. محل های جوشکاری باید حتماً با مواد پوششی ضد زنگ پوشیده و از پوسیدگی و خوردگی و زنگ زدگی محافظت شوند.

10. استفاده از روش پانچ و پرچ برای اتصال استاد به رانر تنها برای دیوارهای غیرباربر(Partiation) مجاز می باشد.

11. إتصال دو إستاد پشت به پشت به هم (مقطع مرکب H) و همچنین إتصال إستادها در موارد دیگر مانند کنج ها باید از داخل جان إستاد و با پیچ سرمته خودکار حداقل 8# سر آچاری هگز(Hex) و با فاصله ی 12 اینچ (30 سانتی متر) از إنتهای پایین و بالای إستاد و با فاصله ی حداکثر 20 اینچ (50 سانتی متر) از هم در طول إستاد باشد.

12. إتصال دو إستاد لب به لب به هم (مقطع مرکب قوطی Box) باید توسط جوش کاری در محل برخورد دو إستاد یعنی زاویه لبه ها انجام گیرد. حداقل مقدار طول خط جوش به اندازه 1 اینچ (2.54 سانتی متر)  و به فاصله ی حداکثر 20 اینچ (50 سانتی متر) باید رعایت شود.

13. در مواردی که مقطع مرکب نقش مقطع واحد در عملکرد سازه ای دارد باید از اتصال جوش استفاده نمود.

14. سوراخ کاری و پانچ إستادها از بالا و پایین إستاد نباید از حدفاصل 12 اینچ(305 میلی متر) به سمت رانر تجاوز کند.

15. عرض سوراخ ها و پانچ های إستادها نباید از 1/2-1 اینچ(38 میلی متر) عریض تر باشد.

16. طول سوراخ ها و پانچ های إستادها نباید از 4 اینچ(102 میلی متر) بلندتر باشد.

17. فاصله ی مرکز به مرکز سوراخکاری ها و پانچ ها در طول إستاد نباید کمتر از 24 اینچ (610 میلی متر) باشد.

18. باید نقشه های تأسیسات از قبل آماده بوده و سوراخ کاری ها و پانچ های محل عبور لوله ها و کابل کشی ها و ابزارهای تأسیسات بر روی إستادها بر اساس نقشه های تأسیسات صورت گیرد تا از سوراخ کاری های بی مورد و اضافی در مقاطع پرهیز شود. حدالامکان عبور تأسیسات از دیوارهای غیرباربر انجام گیرد تا دیوارهای باربر کمتر مورد سوراخ کاری واقع شوند.

19. تمام إستادها باید توسط یک کانال ناودانی U شکل (Channel) که پل (Bridging) نامیده می شود از وسط جان إستادها عبور داده شده به هم متصل گردند. سوراخ محل عبور بریج نباید از 1/2-1 اینچ(38 میلی متر) عریض تر باشد.

20. بریج توسط یک براکت که به طول حداکثر تا 80% از عرض جان إستاد می باشد به إستاد متصل می گردد.

21. حداقل ضخامت بریج و براکت إتصالی آن نباید از 43 میل(1.1 میلی متر) کمتر باشد.

22. دو إستاد إنتهای دیوار و کنار بازشوهای دیوار باید توسط یک رانر یا إستاد به هم متصل شوند که قفل (Blocking) نامیده می شود.

23. در محل نصب اجزای خارجی به دیوار از قبیل کابینت، نرده، شیرآلات، کنسول، کمد و دیگر ابزارهای آویزان از دیوار یک قطعه رانر یا إستاد به صورت جان مقطع به سمت بیرون بین دو إستاد قاب نصب می گردد که اصطلاحاً قطعه پشتیبان (Backing) نامیده می شود.

24. آرایش إستادهای طبقات بالا و پایین باید در یک جهت و در یک راستا و دقیقاً زیر هم باشند. حداکثر رواداری خروج از مرکز جان استادها و جویست ها از زیر هم 3/4 اینچ (19 میلی متر) می باشد.

۹۰/۰۴/۱۹
بازدید: ۳۴۴۸
LSSI Technical Admin

LSF

LSSI © 2012 All rights reserved.