بازشوهای دیوار LSF :: مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

Lightweight Steel-Frame Structures Institute LSFi

بازشوهای دیوار LSF

يكشنبه, ۱۹ تیر ۱۳۹۰، ۰۳:۳۶ ب.ظ

 قاب های دیوارهای LSF به جهت ایجاد معابر دسترسی و تردد و نورگیری و تهویه و موارد دیگر دارای بازشوهایی هستند که موجب تحقق این موارد می گردد. محل این بازشوها در طراحی معماری و براساس ایده های طراحی و نیازهای معماری و یا اموری از قبیل تأسیسات و دیگر موارد موجب التزام مشخص و معین می گردند. جا نمایی این بازشوها در پلان معماری مشخص شده و در زمان طراحی دیوارهای LSF مورد توجه قرار می گیرند. برای ایجاد بازشوها در قاب دیوار LSF باید نکات مربوط به طراحی و ایجاد آن ها مورد توجه قرار گیرند.

 إستاندارد LSSI CS - 230

1. ایجاد محل بازشوها نباید در ترتیب آرایش إستادهای قاب دیوار LSF تداخل نماید. طراحی محل بازشوها بر اساس ایده ها و نیازهای معماری و ساختمانی بوده و فارغ از نوع و تریب آرایش إستادگذاری قاب بندی می باشد و جانمایی آن براساس قواعد بازشوها انجام می گیرد. محل بازشو براساس ایده های معماری یا نیازهای ساختمانی و بدون در نظر گرفتن آرایش إستادها جانمایی می گردد. اما توجه به آرایش إستادها در مواردی که با ایده های معماری پلان یا نیازهای ساختمانی قابل تطبیق باشد موجب کاهش وزن قاب بندی و کاهش مصرف فولاد و زمان و هزینه ها خواهد بود.

2.

۹۰/۰۴/۱۹
بازدید: ۲۵۳۲
LSSI Technical Admin
LSSI © 2012 All rights reserved.